Jacob Epstein 1880-1959

Jacob Epstein
Malvinia, 1944
bronze with a dark green patina
h: 15 1/2 in / 39 cm