Eduardo Paolozzi (1924–2005)

Eduardo Paolozzi Self-Portrait with Strange Machine
Eduardo Paolozzi Bull
Eduardo Paolozzi Maquette for Newton
Eduardo Paolozzi White plaster relief
Eduardo Paolozzi Study for 10ft Sculpture
Eduardo Paolozzi Machine Head
Eduardo Paolozzi From Mass Merchandising Profit
Eduardo Paolozzi The Return
Eduardo Paolozzi Untitled
Eduardo Paolozzi Shooting Gallery
Eduardo Paolozzi Mechanical Fantasy (King & Queen)
Eduardo Paolozzi A Group of Gauls